szkola2.jpgszkola3.jpgszkola4.jpgszkola5.jpgszkola6.jpgszkola7.jpg

Zajęcia pozalekcyjne

Nauka pływania w roku szkolnym 2017/2018.

Zajęcia z nauki oraz doskonalenia pływania dla uczniów klas II – V będą się odbywać  w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji.

Przewidziany jest wyjazd  w każdą środę począwszy od 20 września. Opiekę podczas przejazdu sprawują nauczyciele i chętni rodzice.

Na basenie zajęcia w grupach  12 osobowych (z podziałem na poziom zaawansowania) prowadzone są przez instruktorów  SCSiR. 

Zapisy na zajęcia od 04.09.2017 wraz z wpłatą za wrzesień i październik  w wysokości 120 zł (nie ma możliwości dokonania zapisu bez uiszczenia wpłaty).

 

Wyjazdy na basen

Dzień

Wyjazd

Zajęcia na basenie

Powrót

 

Środa

710

800 – 845

Około 945

 

Opłaty

Koszt jednego wyjazdu 20 zł.

Harmonogram wpłat za rok szkolny 2017/2018

 

Termin wpłaty

Wpłata za okres

Kwota

07 październik

listopad

80 zł

10  listopad

grudzień

60 zł

09  grudzień

styczeń

100 zł

10 styczeń

luty

40 zł

10 luty

marzec

80 zł

10 marzec

kwiecień

80 zł

07 kwiecień

maj

80 zł

 

Bardzo prosimy o zgłaszanie w sekretariacie szkoły rezygnacji dziecka z wyjazdów na basen w formie pisemnej.
Nieobecność  dziecka na zajęciach nie zwalnia z obowiązku uregulowania opłaty.

 

 

Regulamin  wyjazdów na basen

 

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zajęcia z nauki pływania na basenie stanowią dodatkową ofertę szkoły przeznaczoną dla uczniów Zespołu Szkół w Tulcach.

2. Zajęcia z nauki pływania są dostosowane do wieku oraz umiejętności uczniów.

3. Koszty zorganizowanych zajęć pokrywają rodzice/opiekunowie zapisanych na zajęcia uczniów .

4. Za stan bezpieczeństwa ćwiczących w basenie całkowitą odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia – instruktor. W pomieszczeniach pływalni za właściwe zachowanie, porządek i bezpieczeństwo odpowiedzialni są opiekunowie grupy, którzy mają obowiązek przebywania z grupą od chwili wejścia na pływalnię do momentu jej opuszczenia przez ostatniego członka grupy.

5. W czasie pobytu na pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby grupa zachowywała się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowała i nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.

 

II  ZASADY ORGANIZACYJNE

 

1. Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół uczestniczący w lekcjach nauki/doskonalenia pływania stanowią wspólną grupę uczestników zajęć na basenie.

2. Opiekę nad grupą sprawuje dwóch wyznaczonych przez dyrektora nauczycieli, którzy są opiekunami wyjścia na zajęcia.

3. Dodatkowymi opiekunami grupy stają się towarzyszący uczniom rodzice, opiekunowie lub dziadkowie ucznia.

4. Uczniowie zawsze wyruszają na zajęcia ze szkoły i po zajęciach wracają do szkoły.

5. Uczestnicy zajęć na basenie spotykają się we wtorki w holu szkoły o godzinie 1415.

6. Pod opieką nauczycieli uczniowie ze szkoły parami udają się do autobusu. Jeden z opiekunów idzie na początku grupy , drugi na końcu.

7. Po zajęciach uczniowie wracają autobusem do szkoły około godziny  17 00.

Wszyscy są odprowadzani przez opiekunów do holu szkoły. (Uczniowie nie mogą być odbierani przy autobusie.)

Odbiór uczniów przez rodziców następuje tylko w holu, po odnotowaniu tego faktu na liście obecności przez opiekuna grupy.

Uczniowie samodzielnie udający się do domu na podstawie pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów), także z holu szkoły - po  odnotowaniu obecności udają się do domu.

8. Opiekunowie mają obowiązek tak długo przebywać  z dziećmi dopóki wszystkie nie zostaną odebrane. Rodzice mają obowiązek odebrać swoje dziecko o wyznaczonej godzinie.

9. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i w drodze powrotnej do domu odpowiedzialność ponoszą rodzice dziecka.

 

III  ZADANIA NAUCZYCIELA-OPIEKUNA

 

1. Odebranie ze świetlicy szkolnej uczniów jeżdżących na basen.

2. Pobranie z sekretariatu  listy uczestników oraz delegacji.

3. Zapoznanie uczestników zajęć z zasadami bezpieczeństwa oraz nadzorowanie ich przestrzegania (zasady przejazdu autobusem, poruszania się po drogach, zachowania na basenie).

4 Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa dotyczy wszystkich pasażerów  autobusów z zainstalowanymi pasami. Nauczyciel musi dopilnować , żeby wszyscy uczniowie zapięli pasy bezpieczeństwa.

5.Zapoznanie uczniów z regulaminem basenu Wodny Raj w Swarzędzu.

6. Określenie zadań rodziców-opiekunów w zakresie realizacji programu zajęć oraz zapewnieniu opieki i bezpieczeństwa uczniom.

7. Sprawdzenie stanu liczbowego grupy przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu: szkoła – autobus – pływalnia – autobus – szkoła.

8. Pobranie odpowiedniej ilość kluczyków do szafek w szatni damskiej i męskiej.

9. Przypilnowanie, żeby uczniowie zajęli odpowiednie szafki w szatni.

10. W każdej szatni jeden nauczyciel sprawuje nadzór nad uczniami.

11. Pomaganie młodszym uczniom w przygotowaniu się do zajęć z pływania i w osuszeniu po zajęciach.

12. Wyprowadzanie uczniów na basen i przekazanie ich instruktorom pływania oraz odbieranie ich od instruktorów i odprowadzenie do szatni.

13. Przebywanie w hali basenowej podczas lekcji pływania dla uczniów.

14. Sprawdzenie szatni po wyjściu dzieci, pozamykanie szafek i oddanie kluczyków do kasy.  15. Przypomnienie o zabraniu plecaków/toreb z przyborami na basen przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu: szkoła – autobus – pływalnia – autobus.

16. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczniów na pływalni albo w autobusie oraz za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przez uczniów zasad regulaminu.

 

IV  ZADANIA RODZICÓW-OPIEKUNÓW

 

1. Dodatkowymi opiekunami są rodzice, dziadkowie oraz inni prawni opiekunowie uczniów, którzy towarzyszą dzieciom podczas wyjazdu na basen.

2. Opiekun zapoznaje się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu na basen.

3. Opiekun, podobnie jak nauczyciel, przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i sprawuje nad nimi opiekę.

4. Nadzoruje przestrzeganie regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

5. Współdziała z nauczycielem w zakresie realizacji zadań i harmonogramu wyjazdu na basen i pomaga mu w wypełnianiu jego zadań.

6. Przebywa w hali basenowej podczas lekcji pływania dla dzieci.

7. Rodzice nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczniów na pływalni albo w autobusie oraz za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przez uczniów zasad regulaminu.

 

 

V  ZADANIA UCZNIÓW – UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

 

1. Uczestnikiem zajęć jest każdy uczeń, zapisany przez rodzica na zajęcia z pływania i uczestniczący w nich.

2. Uczestnicy słuchają wszystkich nauczycieli oraz rodziców, którzy sprawują opiekę podczas wyjazdu na basen oraz instruktorów pływania i ratowników pływalni.

3. Uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu na basen i bezwzględnie przestrzegają regulaminu.

4. Poruszają się w parach, zgodnie z zasadami podanymi przez opiekunów.

5. Utrzymują porządek w autobusie oraz na pływalni, ze szczególnym uwzględnieniem szatni.

6. Samodzielnie dbają o swoje rzeczy, biorą odpowiedzialność za ich pakowanie i zabieranie po zajęciach.

7. Podczas pobytu na pływalni uczniów obowiązują postanowienia regulaminu pływalni Wodny Raj w Swarzędzu.

 

 

 VI  ZASADY ZACHOWANIA NA BASENIE

 

1. Okrycia wierzchnie oraz obuwie należy pozostawić w szatni na parterze

2. Wszystkie osoby udające się w stronę przebieralni ( szatni na piętrze) obowiązuje zmiana obuwia na obuwie gumowe, antypoślizgowe – np. klapki kąpielowe.

2. Po obiekcie pływalni poruszamy się tylko w klapkach kąpielowych, ostrożnie i powoli.

3. Na hali basenowej uczniów obowiązuje strój kąpielowy oraz gumowy czepek z wypisanym imieniem dziecka ( na przodzie czepka) oraz nazwą miejscowości, w której znajduje się szkoła ( z tyłu czepka).

6. Każda osoba powinna opłukać się przed wejściem do basenu pod natryskiem i po wyjściu z basenu.

7. Na halę basenową wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie pod nadzorem opiekunów i zostają przekazani instruktorom.

8. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom ratownika i prowadzącego zajęcia instruktora.

9. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających oraz im samym.

10. Zabrania się w szczególności:

·         wchodzić do wody bez zezwolenia,

·         biegać po chodnikach otaczających niecki basenów, w szatniach i pod prysznicami,

·          skakać do wody z brzegów basenów, ze słupków startowych bez zgody i nadzoru instruktora/ ratownika,

·          popychać, wrzucać i wciągać do wody osoby stojące na brzegu niecki basenu,

·          zanurzać, przytrzymywać pod wodą innych użytkowników basenów,

·          nurkować oraz wykonywać ćwiczenia bezdechowe bez zezwolenia i nadzoru instruktora/ ratownika,

·          niszczyć urządzeń i sprzętu pływalni oraz zaśmiecać i brudzić na terenie pływalni,

·          zatykać ciałem i manipulować przy kratkach urządzeń pobierających wodę,

·          używać sprzęt z elementami szklanymi (szklane okulary pływackie, maski i szkła kontaktowe),

·         wnosić kosmetyki w szklanych opakowaniach,

·          spożywać napoje w szklanych opakowaniach,

·         jeść w szatni ( na piętrze) i w hali basenowej,

·         żuć gumę podczas pobytu na hali basenowej, pluć na podłogę oraz do wody basenowej, załatwiać potrzeb fizjologicznych do wody w basenie.

11. Uczestnicy zajęć korzystający ze sprzętu pływackiego powinni po zajęciach odłożyć go na wyznaczone miejsce.

15. Nad bezpieczeństwem przebywających w wodzie czuwają ratownicy, którzy mają odpowiedni strój z napisem RATOWNIK.

16. Na sygnał ratownika oraz instruktora kąpiący się musi natychmiast wyjść z wody i bezwzględnie dostosować się do ich dalszych poleceń.

17. Na sygnał instruktora kończący zajęcia uczestnicy zajęć muszą natychmiast wyjść z wody i po zbiórce na chodniku przy basenie udać się wraz z opiekunami do swoich szatni.

18. Każdy uczestnik zajęć na basenie zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać zasad regulaminu. Instruktorzy, ratownicy, nauczyciele i opiekunowie nie odpowiadają za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów regulaminu.

19. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.

 

 

VIII  ZASADY ZACHOWANIA W AUTOBUSIE

 

1.Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego jest dozwolone tylko w momencie całkowitego   zatrzymania się pojazdu oraz w miejscu wyznaczonym przez kierowcę.

2. W autobusie obowiązuje zakaz:

·         spożywania posiłków i napojów,

·         śmiecenia,

·         niewłaściwego użytkowania siedzisk – wchodzenia butami na siedziska, klęczenia na siedzisku, opierania stóp o oparcia siedziska itp.,

·         niszczenia elementów wyposażenia,

·         chodzenia po autobusie w trakcie jazdy,

·         opierania się o drzwi.

3. W autobusie zajmujemy miejsca siedzące przeznaczone dla pasażerów. Każdy pasażer zajmuje jedno  miejsce. Zabrania się zajmowania jednego miejsca przez dwóch pasażerów.

4. Kierowca oraz opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za upadek i uszkodzenia pasażera  wynikające z nieprzestrzegania zasad.

6. W autobusie opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach.

7. Przed wyjściem z autobusu opiekunowie są zobowiązani sprawdzić czy uczniowie pozostawili porządek oraz czy nie dokonali uszkodzeń.

 

ZAŁĄCZNIKI:

REGULAMINY PŁYWALNI WODNY RAJ W SWARZĘDZU.

·         Regulamin dla korzystających z pływalni "Wodny Raj".

·         Regulamin korzystania z szatni.

·         Regulamin pobytu grup zorganizowanych.

 

 

REGULAMINY PŁYWALNI WODNY RAJ W SWARZĘDZU.

Ze względów bezpieczeństwa oraz obowiązujących standardów, prosimy wszystkich korzystających z usług Pływalni Wodny Raj o zapoznanie się z poniższymi regulaminami.

 

I  Regulamin dla korzystających z pływalni "Wodny Raj".

1. Pływalnia jest obiektem, którego właścicielem jest Miasto i Gmina Swarzędz.

2. Pływalnia znajduje się w zarządzie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

3. Pływalnia jest czynna codziennie w godzinach: 6.30 - 22.00.

4. Osoby przebywające na terenie Pływalni zobowiązane są do zapoznania się oraz przestrzegania niniejszego regulaminu.

5. Korzystający z Pływalni zobowiązani są do korzystania z szatni i pozostawiania tam okryć wierzchnich oraz obuwia.

6. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

7. Na terenie Pływalni zabrania się:

a) palenia tytoniu i zażywania środków odurzających,

b) wnoszenia i picia alkoholu,

c) biegania po hali basenowej,

d) skoków do wody bez zgody i nadzoru ratownika,

e) załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie,

f) posiadania w wodzie przedmiotów z ostrymi elementami (zegarki, biżuteria),

g) używania przedmiotów z elementami szklanymi,

h) pozostawiania dzieci do 7 lat bez opieki osób pełnoletnich,

i) spożywania artykułów żywnościowych poza kawiarenką i strefą wokół niej oraz żucia gumy na hali basenowej, w szatniach i na widowni,

j) wprowadzania zwierząt,

k) nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe

8. Z Pływalni nie wolno korzystać osobom:

a) w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków odurzających,

b) z przeciwwskazaniami lekarskimi uniemożliwiającymi korzystanie z basenu,

c) chorym na choroby górnych dróg oddechowych (katar, kaszel, itp.),

d) uczulonym na środki odkażające,

e) z chorobami skóry (grzybica, egzema, liszaje, itp.)

f) z chorobami układu wydalania,

g) ze świeżymi śladami po skaleczeniach.

9. Osoby korzystające z basenów i innych urządzeń kompleksu basenów zobowiązane są przestrzegać dodatkowo następujących zasad:

a) zajęcia odbywają się w grupach lub indywidualnie według ustalonego przez zarządzającego Pływalnią rozkładu zajęć od poniedziałku do piątku wyłącznie w obecności instruktorów i ratowników. Naukę pływania prowadzić mogą niezależnie od ilości uczestników wyłącznie zatrudnieni przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji instruktorzy nauki pływania, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo. Odstępstwo od powyższego wymaga pisemnej zgody Dyrektora Centrum,

b) grupy zorganizowane nie mogą liczyć więcej niż 15 uczestników na jednego opiekuna, który odpowiada za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na Pływalni,

c) wszystkie osoby udające się na basen powinny posiadać obuwie plażowe z tworzywa,

d) obuwie plażowe należy pozostawić w przebieralni i na boso udać się pod prysznice a następnie na halę basenu,

e) przed wejściem na halę basenu wszyscy zobowiązani są do kąpieli pod prysznicem z użyciem środków myjących,

f) przed wejściem na halę basenu należy obowiązkowo obmyć stopy środkiem dezynfekującym pod specjalnie do tego celu przeznaczonym natryskiem znajdującym się przy wejściu na halę basenową,

g) na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy przylegający do ciała,

h) po wyjściu z toalety należy ponownie umyć się pod prysznicem,

i) dzieci do lat 3 korzystają z basenu tylko w specjalnych pieluchomajtkach,

j) przy korzystaniu ze zjeżdżalni należy bezwzględnie stosować się do automatycznych sygnalizatorów urządzeń startowych,

k) w razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym natychmiastowe wyjście z wody,

l) wszyscy znajdujący się na terenie Pływalni muszą podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur,

ł) po wyjściu z basenu zaleca się 20-30 minutowy odpoczynek readaptacyjny,

m) w przypadku zagubienia lub uszkodzenia paska wejściowego z kluczykiem do szafki w szatni, będzie pobierana opłata w wysokości 90 zł.

10.  Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminów i instrukcji użytkowania urządzeń lub nie stosujące się do zaleceń obsługi i służb porządkowych, mogą być usunięte z budynku Pływalni bez prawa zwrotu kosztów zakupu biletu wstępu. W przypadku powtarzających się naruszeń postanowień regulaminu przez te same osoby, zarządzający Pływalnią może również pozbawić ich prawa do korzystania z usług świadczonych przez Pływalnię i anulować posiadane karnety stałe.

11.  W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo sprawdzić stan trzeźwości osoby przebywającej na terenie Pływalni. Odmowa poddaniu się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej osoby za znajdującą się pod wpływem alkoholu, a przez to naruszającą przepisy regulaminów.

12.  Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania Pływalni mogą być składane pisemnie w Zeszycie skarg i wniosków znajdującym się w kasie na I piętrze Pływalni.

13.  Za szkody materialne spowodowane przez korzystającego odpowiedzialność ponosi:

a) sprawca, jeżeli jest pełnoletni,

b) rodzice lub opiekunowie, jeżeli szkody wyrządzone zostały przez nieletnich.

14.  Za zniszczenia oraz zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.

15.  Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty wartościowe, dokumenty oraz pieniądze, które nie zostały oddane do depozytu w kasie.

16.  Pływalnia nie odpowiada za ewentualne niepożądane skutki dla zdrowia oraz wypadki spowodowane w wyniku nieprzestrzegania regulaminów, instrukcji obsługi urządzeń i poleceń personelu.

17.  Zasady zachowania się i korzystania: z solarium, szatni, zjeżdżalni, sauny, kręgielni, sali ćwiczeń kondycyjnych, przyjęć urodzinowo - imieninowych, karnetów i przebywania grup zorganizowanych określają odrębne regulaminy.

 

 

II  Regulamin korzystania z szatni.

1. Okrycia wierzchnie oraz obuwie należy zostawić w szatni.
2 .Obuwie należy włożyć do plastikowego worka, który można otrzymać w szatni.
4. Przedmioty wartościowe należy zdeponować w kasie za pokwitowaniem wyszczególnionych przedmiotów (w tym pieniędzy) oraz potwierdzeniem zdania i odbioru przez osobę możliwą do zidentyfikowania na podstawie dokumentu tożsamości.
5. Za pozostawione w odzieży wartościowe przedmioty (np. pieniądze, dokumenty, telefony komórkowe, zegarki itp.) Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności.
6. W razie zgubienia żetonu należy okazać dowód osobisty lub inny dokument w celu wydania odzieży przez szatniarza oraz uiścić opłatę w wysokości 50 zł za zgubiony żeton.
7. Szatnia jest bezpłatna.


     III.                Regulamin pobytu grup zorganizowanych.

 

1. Obowiązkowe jest zakładanie czepków przez uczestników grup zorganizowanych szkolnych.
2. W celu stworzenia dzieciom i młodzieży szkolnej warunków bezpiecznego i przyjemnego spędzenia czasu na pływalni
wymagane jest zapewnienie właściwej opieki i nadzoru, przez upoważnionych do tego wychowawców i opiekunów.
3. Grupa korzystająca z pływalni nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jednego opiekuna.
4. Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
5. Grupy przedszkolne powinny korzystać przede wszystkim z brodzika. Korzystanie z innych basenów oraz zjeżdżalni może
mieć miejsce wyłącznie pod opieką osób dorosłych i ratowników.
6. Nie wolno stosować wobec dzieci przymusu korzystania z atrakcji pływalni.
7. W czasie pobytu na pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby grupa zachowywała się spokojnie i kulturalnie,
nie hałasowała i nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
8. Opiekunowie grup wchodzą na basen bezpłatnie.
9. Opiekunowie grup prowadzący zajęcia zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy.
10. Sprzęt do nauki pływania wydaje ratownik.
11. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
- przyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,
- załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobranie pasków z kluczami dla członków grupy,
- pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i pasków z kluczami,
- wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami,
- przypomnienie grupie o zasadach korzystania z sanitariatów i toalet,
- dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących, a w szczególności miejsc intymnych
- wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenu oraz przypilnowanie, żeby wszyscy podopieczni przy wejściu na basen opłukali stopy środkiem dezynfekującym,
- zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej,
- kontrola zachowania grupy w czasie pobytu na basenie,
- po upływie wyznaczonego na zajęcia w basenie czasu zarządzenie zbiórki i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do pomieszczeń z natryskami,
- sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po zajęciach,
- wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,
- dopilnowanie starannego wytarcia się i wysuszenia włosów przez dzieci,
- dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabranie przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,
- zebranie od wszystkich uczestników grupy pasków z kluczykami do szafek odzieżowych i rozliczenie się z nich w kasie pływalni,
- wyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni,
12. Z pływalni nie mogą korzystać osoby z chorobami skóry, przeziębione, zakatarzone oraz ze świeżymi śladami po skaleczeniach.
13. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone na pływalnię.
14. Członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się opiekunowi.

 

 

Szkola Tulce