szkola2.jpgszkola3.jpgszkola4.jpgszkola5.jpgszkola6.jpgszkola7.jpg

Wewnątrzszkolny system oceniania

 

SZKOLNY SYSTEM  OCENIANIA 

w  Zespole  Szkół  w  Tulcach

 

Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej z  dnia  10  czerwca  2015 r.  w  sprawie  warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  oraz  przeprowadzania  sprawdzianów  i  egzaminów  w  szkołach  publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 843),

 

 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

1.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia  polega  na  rozpoznaniu  przez  nauczycieli  poziomu  i  postępów  w  opanowaniu  przez  ucznia  wiadomości  i  umiejętności  w  stosunku  do  wymagań  edukacyjnych  wynikających  z  podstawy  programowej  i  realizowanych  w  szkole  programów  nauczania,  uwzględniających  tę  podstawę.
 
2.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach  oceniania  wewnątrzszkolnego.
 
3. Ocenianie  wewnątrzszkolne  ma  na  celu:
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego  zachowaniu  oraz  postępach  w  tym  zakresie;
 • udzielanie pomocy uczniowi  w  samodzielnym  planowaniu  swojego  rozwoju;
 • motywowanie  ucznia  do  dalszych  postępów  w  nauce  i  zachowaniu;
 • dostarczenie  rodzicom  ( prawnym  opiekunom )  i  nauczycielom informacji  o  postępach,  trudnościach  w  nauce,  zachowaniu  oraz  specjalnych  uzdolnieniach  ucznia;
 • umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno – wychowawczej.
4. Ocenianie  wewnątrzszkolne  obejmuje:
 • formułowanie  przez  nauczycieli  wymagań  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych  śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych;
 • ustalanie  kryteriów  oceniania  zachowania;
 • ocenianie  bieżące  i  ustalanie  śródrocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  śródrocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania;
 • przeprowadzanie  egzaminów  klasyfikacyjnych;
 • ustalanie  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania;
 • ustalanie  warunków  i  trybu  uzyskania  wyższych  niż  przewidywane  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania;
 • ustalanie  warunków  i  sposobu  przekazywania  rodzicom  ( prawnym  opiekunom )  informacji  o  postępach  i  trudnościach  ucznia  w  nauce.
5.Nauczyciele  na  początku  każdego  roku  szkolnego  informują  uczniów  ( na pierwszej  lekcji )  oraz  ich  rodziców  ( prawnych  opiekunów )  ( na pierwszym  zebraniu  rodziców )  o:
 
a)  wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych  śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych,  wynikających  z  realizowanego  przez  siebie  programu  nauczania.
 
Przyjmuje  się następujące  wymagania  do  uzyskania  poszczególnych  ocen:
 
  ocenę  celującą  otrzymuje  uczeń,  który :
 • samodzielnie  i  w  sposób  twórczy  poszukuje  różnych  sposobów  rozwiązywania  problemów  teoretycznych  lub  praktycznych,  sprawnie  posługując  się  procesami  abstrahowania,  uogólniania  i  formułowania  wniosków,
 • wykazuje  wyraźne  zainteresowania  i  uzdolnienia  kierunkowe  oraz  z  tym  związane  osiągnięcia  i  sukcesy,  uwidocznione    w  konkursach  i  olimpiadach  przedmiotowych,  zawodach  sportowych,
 • swoje  zainteresowania  kierunkowe  (  szczegółowe ), zaspakaja  i  rozwija  także  w  czasie  wolnym  poprzez  korzystanie  z  różnorodnych  źródeł  informacji,
 
  ocenę  bardzo  dobrą  otrzymuje  uczeń,  który:
 • opanował  pełny  zakres  wiedzy  i  umiejętności  określony  programem  nauczania  dla  danej  klasy  ( przedmiotu ),
 • nie  tylko  rozumie  podstawowe  pojęcia,  ale  potrafi  nimi  operować  w  ujęciu  międzyprzedmiotowym  ( korelacyjnym ),
 • w  oparciu  o  rozumienie  pojęć,  terminologii  i  treści  programowych  przedmiotu  potrafi  samodzielnie  dokonywać  ich  porządkowania,  klasyfikowania  i  przetwarzania,
 • w  sposób  twórczy  stosuje  wiadomości  i  umiejętności  do  rozwiązywania  problemów  teoretycznych  i  praktycznych – w sytuacjach  typowych  i  nowych,
 • sprawnie  posługuje  się  językiem  przedmiotu,  a  przede  wszystkim  językiem  ojczystym,  z  zachowaniem  zasad  gramatycznych,  stylistycznych,  kompozycyjnych,
 • w  rozwiązywaniu  problemów  potrafi  samodzielnie  lub  z  niewielką  pomocą  nauczyciela  projektować  działania  i  hipotezy  robocze,  dostrzegać  prawidłowości  zjawisk,  domyślać  się  przyczyn  i  przewidywać  skutki  zdarzeń,
 • wykazuje  zainteresowanie  daną  dyscypliną  wiedzy,  jest  aktywny  nie  tylko  w  zajęciach  lekcyjnych,  obowiązkowych,  ale  i  w  pracy  samokształceniowej,  podejmuje  działanie  z  własnej  inicjatywy,
 
  ocenę  dobrą  otrzymuje  uczeń,  który:
 • opanował  wiadomości  i  umiejętności  wykraczające  poza  wymagania  określone  w  podstawie  programowe  przedmiotu (klasy),
 • rozumie  podstawowe  pojęcia  i  terminy  oraz  treści  zadań,  tekstów,  instrukcji  i  definicji,  a  także  potrafi  posługiwać  się  nimi,  a  przy  pomocy  nauczyciela  umie  je  oceniać,  weryfikować  i  przekształcać,
 • potrafi  samodzielnie  rozwiązywać  zadania  teoretyczne  i  praktyczne o średniej skali trudności,
 • pod  kierunkiem  nauczyciela  i  w  oparciu  o  instrukcję  potrafi  prowadzić  obserwację  zjawisk,  porównywać  ich  cechy,  a  także  opisywać  wzajemne  wpływy  czynników  środowiska  przyrodniczego  i  społecznego,
 • potrafi  samodzielnie,  w  oparciu  o  instrukcję,  zredagować  ustnie  i  pisemnie  prosty  opis,  sprawozdanie,  charakterystykę,  notatkę – poprawnie  kompozycyjnie  i  językowo,
 • w  oparciu  o  podręcznik  lub  inne  źródło  informacji  oraz  w  oparciu  o  wskazówki  nauczyciela  potrafi  przygotować  wymagane  informacje,  noty  biograficzne  i  odpowiedzi  na  zadane  pytania,
 • z  niewielką  pomocą  nauczyciela  potrafi  wskazać  błędy  w  swych  zadaniach  i  samodzielnie  je  poprawić,
 • wykazuje  aktywną  postawę  wobec  proponowanych  działań  w  procesie  nauczania – uczenia  się  i  chętnie  je  podejmuje,
  ocenę  dostateczną  otrzymuje  uczeń,  który:
 • opanował  przynajmniej  na  poziomie  wymagań  podstawy  programowej  wiadomości  i  umiejętności  niezbędne  do  kontynuowania  nauki  na  wyższym  poziomie,
 • rozumie  podstawowe  pojęcia  oraz  treści  tekstów,  zadań,  instrukcji,  definicji,  koniecznych  do  rozwiązywania  problemów  w  procesie  nauczania – uczenia  się,
 • potrafi  samodzielnie  rozwiązywać  proste  zadana  teoretyczne  i  praktyczne,  związane  z  obliczaniem,  pomiarem,  porównywaniem,  porządkowaniem  i  wyszczególnianiem,
 • przy  pomocy  nauczyciela  i  pod  jego  kierunkiem  potrafi  w  sytuacjach  typowych  posługiwać  się  operacjami  analizy  i  syntezy  oraz  wnioskowania,
 • opanował  sprawność  językową  na  poziomie  umożliwiającym  mu  najprostsze  wyrażanie  swego  stanowiska  i  komunikowanie  się  z  otoczeniem  oraz  formułowanie  odpowiedzi  na  łatwe  pytania,
 • potrafi  obserwować  zjawiska  przyrodnicze  i  społeczne  i  za  pomocą  instrukcji  wyodrębnić  najistotniejsze  cechy,
 • potrafi  korygować  wskazane  przez  nauczyciela  błędy  w  rozwiązanych  zadaniach  oraz  w  ćwiczeniach  w  mówieniu  i  pisaniu,
 • wykazuje  chęć  poprawienia  swych  osiągnięć  szkolnych,
   ocenę  dopuszczającą  otrzymuje  uczeń,  który:
 • zapamiętuje  minimum  wiadomości  na  poziomie  treści  koniecznych  do  kontynuowania  nauki  na  poziomie  wyższym  ( w klasie  programowo  wyższej ),
 • rozumie  treść  prostego  tekstu,  informacji  i  instrukcji  oraz podstawowych  pojęć  i  treści    danego  przedmiotu  przewidzianych  w  podstawie  programowej,
 • w  sytuacjach  typowych  i  prostych  potrafi  posiadane  wiadomości  i  umiejętności  zastosować  do  rozwiązywania  łatwych  zadań  teoretycznych  i  praktycznych,
 • potrafi  obserwować  przedmioty  i  zjawiska,  nazwać  je  i  wymienić  ich  główne  elementy,

  ocenę   niedostateczną  otrzymuje  uczeń,  który:

 • nie  opanował  wiadomości  i  umiejętności  na  poziomie  treści  koniecznych,  a  braki  w  wiadomościach  i  umiejętnościach  uniemożliwiają  dalsze  zdobywanie  wiedzy  i  umiejętności  z  tego  przedmiotu,
 • nie  jest  w  stanie  rozwiązać  ( wykonać )  zadań  o  niewielkim  (elementarnym )  stopniu  trudności,  nawet  z  pomocą  nauczyciela.

b) sposobach  sprawdzania  osiągnięć  edukacyjnych  uczniów.

Przyjmuje  się  następujące  formy  sprawdzania  wiedzy  i  umiejętności:

  formy  ustne:
 • odpowiedzi  ( dialog,  opis,  streszczenie,  opowiadanie ),
 • wypowiedzi  w  klasie  ( określane  jako  aktywność ),
 • recytacja,

  formy  pisemne:

 • prace  klasowe,
 • sprawdziany,
 • kartkówki,
 • zadania  domowe,
 • dyktanda,  pisanie  tekstu  ze  słuchu,
 • testy,
 • prace  dodatkowe

Pomiędzy  formą  ustną  a  pisemną,  w  zależności  od  celu,  znajdują  się  także  szczegółowe  formy  wypowiedzi  jak:  referat,  własna  twórczość.  Ponadto  stosuje  się  testy  sprawnościowe  ( lekcje  wychowania  fizycznego )  oraz  formy  praktyczne.

c) warunkach  i  trybie  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych. 

 
 • Rodzice ( prawni opiekunowie )  mogą  wystąpić  z  pisemnym  wnioskiem  o  podwyższenie  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  do  dyrektora  szkoły,  z  powiadomieniem  wychowawcy  klasy  i  nauczyciela  przedmiotu.
 • Wniosek  musi  być  złożony  w  ciągu  jednego  tygodnia  od  terminu  poinformowania  ucznia  i  jego  rodziców  o  proponowanej  ocenie,  ale  nie  później, niż  3  dni  przed  posiedzeniem  klasyfikacyjnym  rady  pedagogicznej.
 • Za  zorganizowanie  i  przeprowadzenie  procedury  sprawdzającej  odpowiedzialny  jest  dyrektor  szkoły,  który  powiadamia  rodziców  ucznia  o  terminie  i  miejscu  egzaminu  oraz  zakresie  materiału  nauczania  podlegającego  sprawdzeniu  (  uzyskanego  od  nauczyciela  przedmiotu ).
 • Egzamin  przeprowadza  komisja  w  składzie  dyrektor  szkoły  lub  jego  zastępca,  wychowawca  klasy  oraz  nauczyciel  przedmiotu.
 • W  czasie  egzaminu  sprawdzającego  mogą  być  obecni – w  charakterze  obserwatorów -  rodzice  (  prawni  opiekunowie )  ucznia.
 • Procedura  sprawdzająca  obejmuje:
               - w  przypadku  przedmiotów  ogólnych  odpowiedź  pisemną  i  ustną
               - w  przypadku  techniki, zajęć technicznych, informatyki, plastyki,  muzyki, zajęć artystycznych i wychowania  fizycznego – przede wszystkim forma zadań praktycznych,
 • Z  przeprowadzonego  egzaminu  sporządza  się  protokół,  do  którego  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych  odpowiedziach  lub  wyniku  sprawdzianu  praktycznego.  Protokół  stanowi  załącznik  do  arkusza  ocen  ucznia.

6.  Rok  szkolny  dzieli  się  na  dwa  okresy.  Pierwszy okres kończy się w ostatni piątek stycznia kolejnego roku szkolnego.

 
7. Oceny  są  jawne  dla  ucznia  i  jego  rodziców  ( prawnych opiekunów ).
 
8. Na  wniosek  ucznia  lub  jego  rodziców  ( prawnych opiekunów )  nauczyciel  uzasadnia  ustaloną  ocenę.
 
9. Na  wniosek  ucznia  lub  jego  rodziców  ( prawnych opiekunów )  sprawdzone  i  ocenione  pisemne  prace  kontrolne  oraz  inna  dokumentacja  dotycząca  oceniania  ucznia  są  udostępniane  do wglądu uczniowi  lub  jego  rodzicom  ( prawnym  opiekunom ).
 
10. Nauczyciel  ma  prawo  sprawdzić  poziom  umiejętności i  wiadomości  ucznia  w  obecności  rodziców ( prawnych opiekunów ) jeżeli  uczeń  odmawia  odpowiedzi.
 
11.  Nauczyciel  jest  obowiązany,  na  podstawie  opinii  publicznej  poradni  psychologiczno – pedagogicznej,  w  tym  publicznej  poradni  specjalistycznej,  dostosować  wymagania  edukacyjne  do  indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia,  u  którego  stwierdzono  zaburzenia  i  odchylenia rozwojowe  lub  specyficzne  trudności  w  uczeniu  się,  uniemożliwiające  sprostanie  tym  wymaganiom.
 
12. Przy  ustalaniu  oceny  z  wychowania  fizycznego,  techniki,  zajęć technicznych, plastyki, muzyki  i zajęć artystycznych należy  w  szczególności  brać  pod  uwagę  wysiłek  wkładany  przez  ucznia  w  wywiązywanie  się  z  obowiązków  wynikających  ze  specyfiki  tych  zajęć.
 
13. Klasyfikacja  śródroczna  polega  na  okresowym  podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  z  zajęć  edukacyjnych,  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania  oraz  ustaleniu  śródrocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych.
 
14. Klasyfikację  śródroczną  uczniów  przeprowadza  się  co  najmniej  raz  w  ciągu  roku  szkolnego  -  w  ostatnim  tygodniu  stycznia  lub  w  ostatnim  tygodniu  przed  feriami  zimowymi ( jeżeli  ferie  zimowe  rozpoczynają  się  wcześniej ).
 
15.Przed  klasyfikacyjnymi  zebraniami  rady  pedagogicznej  nauczyciele  prowadzący  poszczególne  zajęcia  edukacyjne  są  zobowiązani  poinformować  ucznia  i  jego  rodziców  ( prawnych  opiekunów )  o  przewidywanych  dla  niego  ocenach  klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych  w  następujących  terminach  i  formie:
 • o  zagrożeniu  oceną  niedostateczną  z  przedmiotu  informujemy  ucznia  i  jego  rodziców  ( prawnych  opiekunów )  na  miesiąc  przed  zakończeniem  okresu  lub  zakończeniem  rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
 • informację  o  zagrożeniu  ucznia śródroczną niedostateczną oceną  klasyfikacyjną  wpisuje  nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne  w  dzienniczku  ucznia;
 • informację  o  zagrożeniu  ucznia  roczną  niedostateczną  oceną  klasyfikacyjną  podaje  wychowawca  klasy  na  specjalnym  druku (załącznik  nr 1),  który  podpisują  rodzice  lub  prawni  opiekunowie  ucznia;
 • na  tydzień  przed  śródrocznym  klasyfikacyjnym  zebraniem  rady  pedagogicznej  i  na  dwa  tygodnie  przed  rocznym  klasyfikacyjnym  zebraniem  rady  pedagogicznej  nauczyciele  prowadzący  poszczególne  zajęcia  edukacyjne  są  obowiązani  poinformować  ucznia ( ustnie, wpisując datę powiadomienia w dzienniku lekcyjnym lub pisemnie przez wpis do dzienniczka ucznia ) o  przewidywanej  dla  niego  ocenie  klasyfikacyjnej.

16.  Śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  ustalają  nauczyciele  prowadzący  poszczególne  dodatkowe  zajęcia  edukacyjne.  

17. Roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  nie  ma  wpływu  na  promocję  do  klasy  programowo  wyższej  ani  na  ukończenie  szkoły.
 
18.  Oceny  bieżące  oraz  śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych,  począwszy  od  klasy  IV szkoły  podstawowej,  ustala  się  w  stopniach  według  następującej  skali:
 • celujący,
 • bardzo  dobry,
 • dobry,
 • dostateczny,
 • dopuszczający,
 • niedostateczny.
19.  Dopuszcza  się  stosowanie  „ + ”  i    „ - ”    przy  ocenach  bieżących oraz przy ocenie śródrocznej.
 
20.  Każda  ocena  otrzymywana  przez  ucznia  powinna  być  wpisana  do  dzienniczka  ucznia.
 
21.  Śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  nie  powinny  być  ustalane  jako  średnie  arytmetyczne    ocen  cząstkowych  uzyskanych  w  czasie  okresu.
 
22.  Oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych  nie  mają  wpływu  na  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania.
 
23.  W  klasach  I – III  szkoły  podstawowej  śródroczne  i  roczne  oceny    klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych  są  ocenami  opisowymi.
 
24.  Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 
25.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć  edukacyjnych,  jeżeli brak jest podstaw  do  ustalenia  śródrocznej  lub  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  powodu  nieobecności  ucznia  na  zajęciach  edukacyjnych  przekraczającej  połowę  czasu  przeznaczonego  na  te  zajęcia  w  szkolnym  planie  nauczania.
 
26.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać  egzamin  klasyfikacyjny.
 
27.  Na  wniosek  rodziców  ( prawnych  opiekunów )  ucznia  nieklasyfikowanego  z  powodu  nieusprawiedliwionej  nieobecności  rada  pedagogiczna  może  wyrazić  zgodę  na  egzamin  klasyfikacyjny.
 
28.  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza  się  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  z  tym  że  taki egzamin z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań  praktycznych.
 
29.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin  egzaminu  klasyfikacyjnego  uzgadnia  się  z  uczniem  i  jego  rodzicami  (prawnymi  opiekunami ).
 
30.  Egzamin  klasyfikacyjny  dla  ucznia  przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności,  wskazanego  przez  dyrektora  szkoły,  nauczyciela  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć  edukacyjnych.
 
31.  W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni, w charakterze  obserwatorów,  rodzice ( prawni  opiekunowie )  ucznia.
 
32.  Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół,  do  którego  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych  odpowiedziach  ucznia.  Protokół  stanowi  załącznik  do  arkusza  ocen  ucznia.
 
33.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 
34.  W  przypadku  nieklasyfikowania  ucznia  z  zajęć  edukacyjnych  w  dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuję  się  „niesklasyfikowany/a”.
 
35.  Ustalona  przez  nauczyciela  albo  uzyskana  w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  jest  ostateczna,  z  zastrzeżeniem,  że  rodzice  ( prawni  opiekunowie )  mogą  zgłosić  zastrzeżenia  do  dyrektora  szkoły,  jeżeli  uznają,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć edukacyjnych  została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalenia  tej  oceny.  Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  w  terminie  do  7  dni  po  zakończeniu  zajęć  dydaktyczno  -  wychowawczych.
 
36. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 
37.  W  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  dyrektor  szkoły  powołuje  komisję,  która  przeprowadza  sprawdzian   wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  z  danych  zajęć  edukacyjnych. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 35. Termin sprawdzianu uzgadnia  się  z  uczniem  i  jego  rodzicami  ( prawnymi  opiekunami ).
 
38.  Do  przeprowadzenia  sprawdzianu  dyrektor  szkoły  powołuje  komisję,  w  skład  której  wchodzą:
 • dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze – jako  przewodniczący  komisji,
 • nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne,
 • dwóch  nauczycieli  z  danej  lub  innej  szkoły  tego  samego  typu  prowadzących  takie  same  zajęcia  edukacyjne.
39.   Nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w  innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W  takim  przypadku  dyrektor  szkoły  powołuje  innego  nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w  innej  szkole  następuje  w  porozumieniu  z  dyrektorem  tej  szkoły.
 
40.  Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  nie  może  być  niższa  od  ustalonej  wcześniej  oceny.  Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych,  która  może  być  zmieniona  w  wyniku  egzaminu  poprawkowego
 
41.  Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  do  którego  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzła  informację  o  ustnych  odpowiedziach  ucznia.  Protokół  stanowi  załącznik  do  arkusza  ocen.
 
42.  Uczeń  klasy  I – III  szkoły  podstawowej  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej,  jednak  w  wyjątkowych  przypadkach  rada  pedagogiczna  może  postanowić  o  powtarzaniu  klasy,  na  wniosek wychowawcy klasy  oraz  po zasięgnięciu opinii rodziców ( prawnych  opiekunów )  ucznia.
 
43.  Począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej,  uczeń  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej,  jeżeli  ze  wszystkich  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania,  uzyskał  roczne  oceny  klasyfikacyjne  wyższe  od  oceny  niedostatecznej.
 
44.  Począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej,  uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  średnią    ocen  co  najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobrą  ocenę  zachowania,  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej  z  wyróżnieniem.
 
45.  Laureaci  konkursów  przedmiotowych  o  zasięgu  wojewódzkim  w  szkole  podstawowej  i  gimnazjum  oraz  laureaci  i  finaliści  olimpiad  przedmiotowych  w  gimnazjach  otrzymują  z  danych  zajęć  edukacyjnych  celującą  roczną  ocenę  klasyfikacyjną.
 
46.   Począwszy  od  klasy  czwartej  szkoły  podstawowej, uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej   uzyskał  ocenę  niedostateczną  z  jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć  edukacyjnych,  może  zdawać  egzamin  poprawkowy z tych zajęć.
 
47.  Egzamin  poprawkowy  składa  się  z  części  pisemnej  oraz  części  ustnej,  z  wyjątkiem  egzaminu  z  plastyki,  muzyki, zajęć artystycznych, informatyki,  techniki, zajęć technicznych  oraz  wychowania  fizycznego,  z  których  egzamin  ma  przede  wszystkim  formę  zadań  praktycznych.
 
48.   Termin  egzaminu  poprawkowego  wyznacza  dyrektor  szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Przeprowadza się go w ostatnim  tygodniu  ferii  letnich.
 
49.  Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  komisja  powołana  przez  dyrektora  szkoły.  W  skład  komisji  wchodzą:
 • dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze – jako  przewodniczący  komisji,
 • nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne – jako  egzaminujący,
 • nauczyciel  prowadzący  takie  same  lub  pokrewne  zajęcia  edukacyjne – jako członek  komisji.
 
50.   Jako  obserwator  może  w  egzaminie  uczestniczyć  rodzic  ( prawny  opiekun )  oraz  wychowawca  klasy.
 
51.  Nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w  innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W  takim  przypadku  dyrektor  szkoły  powołuje  jako  osobę  egzaminującą  innego  nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w  innej  szkole  następuje  w  porozumieniu  z  dyrektorem  tej  szkoły.
 
52.  Z  przeprowadzonego  egzaminu  poprawkowego  sporządza  się  protokół,  do  którego  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych  odpowiedziach  ucznia.  Protokół  stanowi  załącznik  do  arkusza  ocen  ucznia.
 
53.  Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu  poprawkowego  w  wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  dyrektora  szkoły,  nie  później  niż  do  końca  września.
 
54.  Uczeń,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego,  nie  otrzymuje  promocji  do  klasy  programowo  wyższej  i  powtarza  klasę,  chyba  że,  rada  pedagogiczna  uwzględniając  możliwości  edukacyjne  ucznia,  postanowi  jeden  raz  w  ciągu  danego  etapu  edukacyjnego  promować  do  klasy  programowo  wyższej  ucznia,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego  z  jednych  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  pod  warunkiem  że  te  obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne  są,  zgodnie  ze  szkolnym  planem  nauczania,  realizowane  w  klasie  programowo  wyższej.
 
55.  Uczeń  kończy  szkołę  podstawową  lub  gimnazjum,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej,  na  którą  składają  się  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  programowo  najwyższej  oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  których  realizacja  zakończyła  się  w  klasach  programowo  niższych  w  szkole  danego  typu,  uzyskał  oceny  klasyfikacyjne  wyższe  od  oceny  niedostatecznej  oraz  przystąpił  odpowiednio  do  sprawdzianu  lub  egzaminu  gimnazjalnego.
 
56. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, a informacje o udziale ucznia w realizacji tego projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 
57.  Uczeń  kończy  szkołę  podstawową  lub  gimnazjum  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej,  uzyskał  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  co  najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobrą  ocenę  zachowania.
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik  nr 1

 

Tulce, dnia ………………………………

 

 

 

                                                                           Państwo

 

                                                                                           …………………………………..…….

                                                                                     .…………….………………………….

 

 

 

             Informuję, że dla Państwa córki / syna ………………………….………..przewidywana  jest  końcoworoczna  ocena  niedostateczna  z przedmiotu/ów:

  ……………………………………… ,

 ……………………………………… ,

  ……………………………………… ,

  ………………………………………….. ,

  ………………………………………….. .

 

 

 

………………………………………….                                         …………………………………...

podpis rodziców ( prawnych opiekunów )                                                  podpis  wychowawcy

 


 

 OCENIANIE    ZACHOWANIA

 

1. Ocenianie  zachowania  ucznia  polega  na  rozpoznawaniu  przez  wychowawcę  klasy,  nauczycieli  oraz  uczniów  danej  klasy  stopnia  respektowania  przez  ucznia  zasad  współżycia  społecznego  i  norm  etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

2. Wychowawca  klasy  na  początku  każdego  roku  szkolnego  ( na  pierwszej  lekcji  wychowawczej )  informuje  uczniów  oraz  ich  rodziców  (prawnych  opiekunów )  ( na pierwszym  zebraniu  rodziców )  o  warunkach  i  sposobie  oraz  kryteriach  oceniania  zachowania (informacja o kryteriach  oceniania zachowania wywieszona jest przez cały rok na szkolnej tablicy informacyjnej ) oraz  o  warunkach  i  trybie  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania

 • Rodzice ( prawni  opiekunowie )  mogą  zwrócić  się  do  wychowawcy  klasy  o podwyższenie rocznej oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  w  ciągu  trzech  dni  od  poinformowania  o  proponowanej  ocenie  zachowania,
 • Wychowawca  wyznacza  termin  spotkania  z  rodzicami  ucznia (prawnymi opiekunami )  w  celu  uzasadnienia  proponowanej  oceny  na  podstawie  posiadanej  dokumentacji  (  dziennik  lekcyjny, proponowanych ocenach nauczycieli, uczniów  danej  klasy i karty samooceny ucznia )  w  ciągu  kolejnych  trzech  dni,
 • Jeśli  rodzice ( prawni opiekunowie ) po  rozmowie  z  wychowawcą  klasy,  nie zgadzają  się  z  ustaloną  oceną  zachowania  przez  wychowawcę  klasy,  mogą  złożyć w  tym  samym  dniu pisemny  wniosek  o  jej  podwyższenie  do  dyrektora  szkoły,
 • Dyrektor  szkoły  wyznacza  termin  spotkania  z  rodzicami  ucznia (prawnymi opiekunami )  i  wychowawcą  klasy  w  celu  uzasadnienia  proponowanej  oceny  na  podstawie  dokumentacji  wychowawcy  klasy  (  dziennik  lekcyjny  proponowanych ocenach nauczycieli, uczniów  danej  klasy i karty samooceny ucznia )Jeśli  ocena  jest  wystawiona  zgodnie  z  kryteriami  oceniania – zostaje  utrzymana.  Jeśli  budzi  wątpliwość,  dyrektor  zaleca  wychowawcy  ponowne  jej  rozpatrzenie  i  powiadomienie  rodziców  ucznia.

3. Śródroczną  i  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania  ustala  wychowawca  klasy  po:

 • zasięgnięciu  opinii  nauczycieli ( rozmowa, karta oceny )  
 • zasięgnięciu  opinii  uczniów  danej  klasy ( rozmowa, karta oceny )  
 • ocenianego  ucznia ( karta samooceny ),
 • zapisów uwag w dzienniku  lekcyjnym.
 
4. Dokumentację dotyczącą zasięgania opinii  w sprawie rocznej oceny zachowania przechowuje  wychowawca w teczce wychowawcy do zakończenia etapu edukacyjnego.
 
5. Przed  rocznym klasyfikacyjnym  zebraniem  plenarnym  rady  pedagogicznej  wychowawca  klasy  jest  zobowiązany  poinformować  ucznia  i  jego  rodziców  ( prawnych  opiekunów )  o  przewidywanej  dla  niego  rocznej  ocenie  klasyfikacyjnej  zachowania  poprzez  wpis  w  dzienniczku  ucznia  w  terminie  dwóch  tygodni  przed  zebraniem  klasyfikacyjnym  rady  pedagogicznej. 
 
6. Śródroczna  i  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  uwzględnia  w  szczególności:
 • wywiązywanie  się  z  obowiązków  ucznia;
 • postępowanie  zgodne  z  dobrem  społeczności  szkolnej;
 • dbałość  o  honor  i  tradycje  szkoły;
 • dbałość  o  piękno  mowy  ojczystej;
 • dbałość  o  bezpieczeństwo  i  zdrowie  własne  oraz  innych  osób;
 • godne,  kulturalne  zachowanie  się  w  szkole  i  poza  nią;
 • okazywanie  szacunku  innym  osobom.
 7. Śródroczną  i  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania,  począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej,  ustala  się  według  następującej  skali:
 • wzorowe,
 • bardzo  dobre,
 • dobre,
 • poprawne,
 • nieodpowiednie,
 • naganne,
8. W  klasach  I – III  szkoły  podstawowej  śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  zachowania  są  ocenami  opisowymi  ( załącznik nr 1 ) 

9. Ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  ma  wpływu  na: 

 • oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych;
 • promocję  do  klasy  programowo  wyższej  lub  ukończenia  szkoły, z  zastrzeżeniem  pkt. 11  regulaminu oceniania.
10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania  lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 
11. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną  roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 
12. Ustalona  przez  wychowawcę  klasy  roczna  ocena  klasyfikacyjna  jest  ostateczna  z  zastrzeżeniem,  że  gdy  jest  ona  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  to  wówczas  uczeń  lub  jego  rodzice  ( prawni  opiekunowie )  mogą  zgłosić  zastrzeżenia  do  dyrektora  szkoły  w  terminie  do  7  dni  po  zakończeniu  zajęć  dydaktyczno – wychowawczych.
 
13. W  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  dyrektor  szkoły  powołuje  komisję,  która  ustala  tę  ocenę  w  drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów;  w  przypadku  równej  liczby  głosów  decyduje  głos  przewodniczącego  komisji.
 
14. W  skład  komisji  wchodzą:
 • dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze – jako  przewodniczący  komisji,
 • wychowawca  klasy,
 • wskazany  przez  dyrektora  szkoły  nauczyciel  prowadzący  zajęcia  edukacyjne  w  danej  klasie,
 • psycholog  i  pedagog  ( jeśli  takie  osoby są  w  szkole  zatrudnione ),
 • przedstawiciel  samorządu  uczniowskiego,
 • przedstawiciel  rady  rodziców.
 15. Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  może  być  niższa  od  ustalonej  wcześniej  oceny.  Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna.
 
16.  Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający:
 • skład  komisji,
 • termin  posiedzenia  komisji,
 • wynik  głosowania,
 • ustaloną  ocenę  zachowania  wraz  z  uzasadnieniem
 Protokół  stanowi  załącznik  do  arkusza  ocen.
 
 

 

 

 

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLAS IV-VIII ORAZ GIMNAZJUM

 

            Ocena zachowania każdego ucznia będzie ustalana indywidualnie przez wychowawcę na podstawie miesięcznej karty, samooceny ucznia, punktów przyznanych przez nauczycieli uczących (1-6), punktów przyznanych przez wychowawcę, punktów za frekwencję ucznia oraz w klasach II gimnazjum punktów za projekt edukacyjny. Każdy nauczyciel ma obowiązek wystawić proponowane punkty do końca danego miesiąca; wychowawca uśrednione punkty zapisuje w Librusie do 15 dnia każdego miesiąca. Nauczyciele biorą pod uwagę:

1. postawę ucznia:

- wobec nauczyciela w czasie lekcji,

- wobec kolegów w czasie lekcji,

- wobec nauczyciela podczas przerw,

- wobec kolegów podczas przerw,

2. zaangażowanie i uczestnictwo w pracach dodatkowych,

3. kulturę osobistą i wygląd ( np. nieprzeklinanie, schludny wygląd, brak makijażu)

            Wychowawca oblicza średnią arytmetyczną wszystkich otrzymanych przez ucznia punktów.

Za frekwencję (spóźnienia i nieobecności) przyznaje się:

 

Dopuszczalna liczba godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień

Liczba punktów

0-2

6

3-4

5

5-6

4

7-8

3

9-10

2

> 10

1

 

Wystawienie oceny zachowania:

a) szkoła podstawowa klasy IV-VI oraz klasy 1-3 gimnazjum

 

suma punktów od nauczycieli, za frekwencję i samoocenę

l ic zb awsz y st k ic h o c en

 

b) klasy 2 gimnazjum

 

suma punktów od nauczycieli, za frekwencję, samoocenę oraz projekt edukacyjny

l i c zb aws z y st k ic ho c en

 

Skala punktowa oceniania zachowania:

Średnia punktów zdobytych przez ucznia

Ocena zachowania

Od 1 do 1,49

naganne

Od1,5 do 2,49

nieodpowiednie

Od 2,5 do 3,49

poprawne

Od 3,5 do 4,49

dobre

Od 4,5 do 5,49

bardzo dobre

Od 5,5 do 6

wzorowe

 

            W sprawach dyskusyjnych wychowawca zwołuje zespół nauczycieli uczących danego ucznia i wspólnie podejmują decyzję o podwyższeniu lub obniżeniu oceny zachowania o jeden stopień.

 

Ocena zachowania może zostać obniżona w przypadku zachowań niezgodnych z przyjętymi normami oraz nieprzestrzeganiu zasad panujących w szkole. Są nimi:

 1.  okazywanie szacunku osobom dorosłym
 2.  kłanianie się nauczycielom i pracownikom szkoły
 3.  kulturalne wyrażanie się
 4.  prawdomówność i uczciwość
 5.  dbanie o estetykę stroju i higienę osobistą
 6.  zmiana obuwia
 7.  przychodzenie do szkoły w niewyzywającym stroju, niefarbowanie włosów, brak makijażu i nadmiaru biżuterii
 8.  zakładanie stroju apelowego na uroczystości szkolne i państwowe:

(dziewczynki: biała bluzka koszulowa, czarna lub granatowa spódnica,

chłopcy: biała koszula, czarne lub granatowe spodnie).

 1.  szanowanie mienia społecznego, szkolnego i kolegów
 2.  brak nałogów  (nie pali papierosów i skrętów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających)
 3.  przygotowanie do zajęć
 4.  samodyscyplina podczas lekcji i przerw
 5.  praca na zajęciach
 6.  nieopuszczanie terenu szkoły podczas lekcji i przerw
 7.  koleżeńskość i tolerancyjność
 8.  umiejętność opanowania negatywnych emocji (złość, gniew, histeria)
 9.  umiejętność współpracy z grupą rówieśników i rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 10.  reagowanie na niestosowne lub krzywdzące zachowania wobec koleżanek i kolegów

 

Ocena zachowania może zostać podwyższona w przypadku,gdy uczeń:

 1.  godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz
 2.  współorganizuje i bierze udział w imprezach szkolnych i klasowych
 3.  pełni aktywną funkcję w samorządzie klasowym i szkolnym
 4.  reprezentuje szkołę na zawodach sportowych i imprezach artystycznych, konkursach przedmiotowych
 5.  uczestniczy w zajęciach szkolnych kół zainteresowań
 6.  pełni działalność charytatywną poza zajęciami szkolnymi (współpracuje z OPS, domem dziecka, przynosi dary itp.)

 

            W roku szkolnym, w którym uczeń realizuje obowiązkowy projekt edukacyjny, do punktacji oceny zachowania danego ucznia dopisany będzie projekt edukacyjny, który oceniany jest przez opiekuna projektu w skali 1-6. Opiekun projektu będzie brał pod uwagę:

1. aktywność

2. inicjatywę

3. pomysłowość

4. terminowość

5. współpracę z opiekunem

6. współpracę z grupą

 

USTALENIA KOŃCOWE

(dotyczą uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum)

1. Uczeń który stworzył sytuację(e) zagrażające zdrowiu i życiu lub sytuacje mające charakter przestępstwa ma ocenę obniżoną do nagannej

2. Ustalona ocena zachowania może ulec zmianie, gdy uczeń rażąco naruszy kryteria w okresie od ustalenia oceny zachowania i jej wpisu w dzienniku Librus do zakończenia zajęć dydaktycznych.

3. Godziny nieobecne powinny być usprawiedliwione pisemnie lub ustnie przez prawnych opiekunów dziecka w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły.

4. Zwolnić ucznia z lekcji może wychowawca po poinformowaniu nauczyciela prowadzącego daną lekcję na pisemną, osobistą lub telefoniczną prośbę rodzica, a w razie nieobecności wychowawcy nauczyciele uczący danych przedmiotów w danym dniu w tej klasie.

5. Po powrocie z zawodów i konkursów uczeń ma obowiązek uczestnictwa w pozostałych zajęciach swojej klasy.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

 

 

OCENA ZACHOWANIA W KLASACH I – III

 

 

1. Ocena zachowania ma charakter opisowy.

 

2. Ocenę zachowania ustala wychowawca, uwzględniając:


opinię pozostałych nauczycieli uczących ucznia,

- opinię pracowników szkoły.


3. Przy formułowaniu oceny zachowania wychowawca bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć edukacyjnych w szkole i poza szkołą, podczas wyjść, wycieczek oraz
gotowość ucznia do poprawy swojego zachowania.


4. Ocena zachowania nie ma wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy
programowo wyższej.


5. Śródroczna i roczna ocena zachowania w klasach I – III uwzględnia następujące obszary zachowania:

 

- zachowanie ucznia na zajęciach,
- udział dziecka w życiu klasy i szkoły,
- umiejętność funkcjonowania w grupie rówieśniczej,
- dbałość ucznia o mienie własne, szkoły i otoczenia,
- wypełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego,
- kulturę osobistą i postawę ucznia.

 

6. Informacje o zachowaniu uczniów klas I – III rejestrowane są w karcie oceny zachowania oraz w dzienniku lekcyjnym za pomocą literowych skrótów:


- wzorowe - W
- bardzo dobre - BD 
- dobre - D
- nieodpowiednie - N

 

 

Obszary zachowania uczniów

Zachowanie ucznia oceniane jest jako wzorowe, gdy:

Zachowanie ucznia oceniane jest jako bardzo dobre, gdy:

Zachowanie ucznia oceniane jest jako dobre, gdy:

Zachowanie ucznia oceniane jest jako nieodpowiednie, gdy:

 

KONTAKTY SPOŁECZNE

 

Relacje z rówieśnikami

- bardzo łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami,

- z zaangażowaniem udziela pomocy osobom potrzebującym i słabszym,
- potrafi rozwiązywać konflikty i sytuacje trudne bez stosowania przemocy,

- jest bardzo koleżeński, uprzejmy i miły,

- bardzo zgodnie współ-
pracuje w grupie.

- bez problemu nawiązuje kontakty z rówieśnikami,
- nie odmawia pomocy osobom potrzebującym i słabszym,
- rozwiązuje lub stara się rozwiązywać konflikty bez stosowania przemocy,

- jest koleżeński, miły, uprzejmy,
- zgodnie współdziała w grupie rówieśniczej.

- ma trudności z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami,
- nie zawsze jest zaintere-
sowany udzielaniem pomocy osobom potrzebującym lub słabszym,
- czasami potrzebuje wsparcia i ukierunkowania w rozwiązywaniu konfliktów bez stosowania przemocy,
- nie zawsze jest koleżeński, uprzejmy, miły,
-nie zawsze zgodnie współdziała w grupie.

- ma duże trudności z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami,
- odmawia udzielenia pomocy potrzebującym,
- wykorzystuje słabszych i dokucza im,
- problemy próbuje rozwiązywać w sposób agresywny,
- unika współdziałania w grupie, często dochodzi do konfliktów między nim, a innymi członkami grupy,
- jest niekoleżeński, niemiły, nieuprzejmy.

Relacje z nauczycielami i innymi osobami dorosłymi

- swobodnie, łatwo nawiązuje kontakty z osobami dorosłymi i właściwie się do nich odnosi
- zawsze reaguje na polecenia nauczyciela kierowane do niego i całej klasy

- nie ma trudności z nawiązywaniem kontaktów z osobami dorosłymi i poprawnie się do nich odnosi
- reaguje na polecenia nauczyciela kierowane do niego i całej klasy

- jest powściągliwy w nawiązywaniu kontaktów z osobami dorosłymi i stara się dobrze do nich odnosić
- reaguje na polecenia nauczyciela

- ma trudności z nawiązywaniem kontaktów z osobami dorosłymi
- potrafi być niegrzeczny i niewłaściwie odnosić się do nauczyciela
- nie reaguje na polecenia nauczyciela

 

STOSUNEK DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

Przygotowanie do lekcji

- systematycznie przygotowuje się do zajęć szkolnych ( wykonuje zadania domowe, przynosi przybory, książki, zeszyty)

- zazwyczaj jest przygotowany do zajęć

- czasami jest nieprzygotowany do zajęć, ale nadrabia braki

- często nie odrabia zadań domowych, nie przynosi potrzebnych przyborów

Dbałość o książki, przybory szkolne i miejsce pracy swoje i kolegów

- zawsze dba o książki, przybory własne i kolegów,
- szanuje sprzęt szkolny,
- dba o estetykę otoczenia i zachęca do tego kolegów,
- potrafi doradzić kolegom oraz dać przykład, jak dbać o mienie własne i innych.

- utrzymuje w dobrym stanie własne przybory szkolne i podręczniki oraz dba o własność innych,

- dba o estetykę otoczenia.

- zdarza się , że przez nieuwagę lub brak staranności niszczy własną lub cudzą własność,
- na ogół dba o estetykę otoczenia.

- świadomie niszczy własność swoją lub innych,
- dopuszcza się aktów wandalizmu,

- z premedytacją zakłóca ład w otoczeniu, nie chce lub nie potrafi dbać o porządek.

Aktywność i zachowanie

- bardzo uważnie śledzi tok zajęć,
- aktywnie uczestniczy w zajęciach, bardzo chętnie zgłasza się,

- z zaangażowaniem wykonuje polecenia n-la,
- jest zdyscyplinowany na zajęciach,
- na przerwach i podczas wyjść bezwzględnie przestrzega wspólnie ustalonych zasad,
- z zainteresowaniem słucha wypowiedzi innych,
-zawsze pracuje w ciszy i skupieniu stwarzając dobre warunki sobie i innym,
- wzorowo dba o dobre imię szkoły.

- uważnie śledzi tok zajęć,

- stara się aktywnie uczestniczyć w zajęciach, dobrze odpowiada na pytania związane z lekcją,
- dobrze wykonuje polecenia n-la,
- przestrzega dyscypliny na zajęciach,
- na przerwach i podczas wyjść dostosowuje się do zasad ustalonych wspólnie z n-lem i kolegami,
- bez oporów wykonuje polecenia n-la,
- nie przeszkadza w wypowiedzi innym,
- pracuje w ciszy i skupieniu,

- nie narusza dobrego imienia szkoły.

- śledzi tok lekcji, ale czasami bywa rozproszony,
- czasami łamie zasady obowiązujące na zajęciach, ale potrafi poprawić swoje zachowanie,
- biernie uczestniczy w zajęciach,

- w przypadku naruszenia zasad zachowania reaguje na uwagi n-la i niezwłocznie poprawia swoje zachowanie,
- zdarza się , że nie słucha wypowiedzi kolegów,
- stara się pracować w ciszy i skupieniu,
- zdarza się , że zachowuje się w sposób naruszający dobre imię szkoły.

- nie wykazuje aktywności, jest rozproszony,

- przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
- przerywa wypowiedzi kolegom,

- świadomie łamie wszystkie zasady ,
- nie reaguje na uwagi n-la,
- nie chce lub nie potrafi pracować w skupieniu i ciszy,
- zachowuje się w sposób naruszający dobre imię szkoły.

Frekwencja, punktualność

- na zajęcia zawsze przychodzi punktualnie,
- nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności.

- stara się punktualnie przychodzić na zajęcia,
- ma nie więcej niż 5 nieusprawiedliwionych nieobecności.

- zdarzają mu się spóźnienia na zajęcia,
- ma sporadycznie nieusprawiedliwione nieobecności.

- często spóźnia się na zajęcia,
- ma nieusprawiedliwione nieobecności,
- czasami wagaruje lub ucieka z lekcji.

Uczestnictwo w działaniach na rzecz szkoły i klasy

- z własnej inicjatywy bierze udział w konkursach klasowych, gminnych, szkolnych,

- wykonuje zadania dodatkowe,
- szanuje i kultywuje tradycje szkoły.

- podejmuje niektóre zadania proponowane przez n-la,
- współpracuje podczas realizacji zadań dodatkowych.

- czasami próbuje podjąć zadania proponowane przez n-la,
- poza terenem szkoły zdarza mu się zachowywać w sposób naruszający dobre imię szkoły.

- odrzuca wszelkie propozycje działań ,

- nie podejmuje dodatkowych zadań,
- zachowuje się w sposób naruszający dobre imię szkoły.

 

KULTURA OSOBISTA

 

Kultura słowa, dbałość o wygląd zewnętrzny,

strój galowy

- bardzo dobrze dba o kulturę słowa,

- z uwagą i szacunkiem słucha wypowiedzi innych osób,
- okazuje szacunek innym osobom,
- nie jest obojętny na krzywdę ludzi i zwierząt,
- jest życzliwy, uczynny, uczciwy,
- bardzo dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą,

- ma zawsze strój galowy ( biała bluzka, koszula, granatowa lub czarna spódniczka, spodnie).

- dba o kulturę słowa,
- słucha wypowiedzi innych osób,
- akceptuje poglądy i odmienność innych ludzi,
- okazuje szacunek innym ludziom,
- nie jest obojętny na krzywdę ludzi i zwierząt,
- jest życzliwy, uczciwy,
- dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą,
- pamięta o stroju galowym,
-w przypadku odstępstwa od zasad kulturalnego zachowania potrafi przeprosić i zmienić swoje zachowanie na lepsze.

- czasami wypowiada się nie dbając o piękno i kulturę słowa,
- zdarza mu się wyrażać brak tolerancji w stosunku do poglądów i odmienności innych ludzi,
- nie zawsze dba o własny wygląd i higienę osobistą,

- zdarza mu się, że jest obojętny na krzywdę ludzi i zwierząt,
- czasami zapomina o stroju galowym,
- w przypadku odstępstwa od zasad kulturalnego zachowania potrafi, po interwencji n-la poprawić swoje zachowanie.

- nie dba o kulturę słowa,
- używa niecenzuralnych słów, obraża innych,
- krzywdzi ludzi i zwierzęta,
- dokucza, krzywdzi osoby o innych poglądach lub odmiennym wyglądzie,
- nie dba o własny wygląd i higienę osobistą,
- nie nosi stroju galowego,
- często łamie zasady kulturalnego zachowania.

 

                                                                                   

Szkola Tulce